اتصال 4موتور کورلس و یک دوربین کوچک به هم؟

چگونه میتوان 4موتور کورلس 3.7ولت و یک دوربین کوچک را راه اندازی کرد ؟
در این موضوع درخواست دارم که دوستان عزیز هر تجربه ای در مورد راه اندازی این کواد کوپتر کوچک راهنمایی کنند
هر بردی که میتواند این 4موتور کورلس و دوربین را راه اندازی کند معرفی نماید…
وزن کواد کوپتر هرچه کم تر باشد خوب است…

English is the only official language for our forum. At present we don’t support any other languages. It’s better you create a new topic in English. Please read the below rules and guidelines before posting.